“logo”/

Na predlog ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijovića, Vlada je angažovala eksternog eksperta kako bi se ustanovilo stvarno stanje u Plantažama i modeli kojima bi se iste mogle spasiti iz situacije u koju su dovedene sistematskim uništavanjem u prethodnom periodu.

Nakon mjesec dana analize stanja i poslovanja u Plantažama i detaljne analize do sada prikupljene dokumentacije dobijeni su podaci koji jasno ukazuju kako su Plantaže dovedene gotovo pred stečaj.

Ministar Stijović je naveo da se “Plantaže 13. Jul”, moraju sačuvati kao najznačajniji nacionalni brend, ali da insistira da paralelno sa procesom spašavanja kompanije i podrškom koju je spreman da obezbijedi moraju da se izvrše i ozbiljni rezovi na uvedene prakse koje i dalje traju, a dovele su uništenja kompanije.  Ministar je rekao da intezivno pregovara o modelima pomoći Plantažama kao i da su u toku intenzivni razgovori sa kreditorima, ali da ne želi da “sipa u vreću bez dna”, već da traži održiv model koji će dugoročno oporaviti Plantaže, a što podrazumijeva i restrukturiranje kompanije.

Analiza je pokazala stvarno stanje i nivo pljačkanja Plantaža u dužem vremenskom periodu, zbog čega su trenutna dugovanja od strane “Plantaže” A.D. na dan 28.02.2021.godine prema dobavljačima, bankama i radnicima 45.652.472,00 eura. Ovdje nijesu uračunati iznosi sponzorstava i donacija, konsultantskih ugovora i nezakonitih isplata bordu i menadžmentu, kao ni troškovi otpisa stambenih kredita zaposlenima prilikom odlaska u penziju, a koji iznose 1.362.943,06eura.

Primanja

Prosječna neto zarada u preduzeću u 2018.godini iznosila je 720,38 eura, a u 2019.godini je iznosila 782,10 eura, dok su u isto vrijeme menadžment i članovi Borda direktora primali zaradu po nekoliko osnova u iznosima od 1.500,00 eura do 10.000,00 eura. Osim osnovne zarade u kompaniji postoji “naknada za korporativno upravljanje” koju pozitivni propisi ne poznaju, a koja premašuje sve iznose osnovne zarade i za koju ne postoji definisan način obračuna. Pored toga, minuli rad obračunava se u sklopu osnovne zarade, dok naknadu za minuli rad isplaćuju posebno, bez definisane procedure. Pored ovoga vrše se isplate i na osnovu “limita” za koje takođe ne postoji procedura i njihov iznos takođe pramašuje višestruko osnovnu zaradu, a posebno se isplaćuju i godišnji odmori. Svi navedeni iznosi se isplaćuju gotovinom preko blagajne. Ilustracije radi u 2019.godini, po osnovu prednje navedenog, preko blagajne je isplaćena gotovina u iznosu od 5.982.099,00 eura, a što je bio prosjek i u prethodnim godinama.

Prekomjerno zapošljavanje

Kompanija trenutno ima 587 stalno zaposlena radnika pri čemu 1/3 pripada rukovodećem kadru, a pored navedenog zapošljava još oko 80 sezonskih radnika. Da se radi o prekomjernom broju zaposlenih jasno se vidi iz akta o sistematizaciji gdje su definisani npr.glavni magacioner, pomoćnik glavnog magacionera i pomoćnik pomoćnika glavnog magacionera koju situaciju imamo u po nekoliko radnih jedinica. Takođe imamo i slučajeve da npr. radna jedinica vinogradarsko-voćarska proizvodnja ima sektor zajedničkih funkcija gdje postoji 14 direktora/ šefova i 3 radnika i slične primjere. Kao rezultat ovakvog zapošljavanja imamo troškove za plate zaposlenih u Plantažama od oko 15 miliona eura godišnje.

Nelogično je da u kompaniji u kojoj je primarna proizvodnja poljoprivredna ima gotovo 1/3 direktora i rukovodećeg kadra, posebno uzimajući u obzir i njima dodijeljeno pravo na službena vozila kojih ima 70, kao i na vozače.

Službena putovanja

Na osnovu podataka prikazanih u karticama putnih naloga očigledno je da se putovalo toliko da je 20-ak zaposlenih, što članova Borda direktora, što direktor i direktori sektora, ili bilo više od 2/3 radnih dana na službenim putovanjima u inostranstvu godišnje ili da su dnevnice za službena putovanja isplaćivane u višestruko većim iznosima od propisanih.  Tako je npr. Milutinović Milanu za službena putovanja od 2010.do 2020.godine isplaćen iznos od 108.997,00 eura, Verici Maraš iznos 93.397,00 eura, Veselinu Đurišiću iznos od 83.070,00 eura itd. Posebno interesantno je to da je Veselinu Vukotiću ukupno isplaćeno 79.500,00eura,  a u periodu od 2016. do 2019.godine isplaćivan je isti iznos za putovanja od po 8.500,00 eura.

Konsultantski ugovori

Jedan od značajnijih troškova kompanije predstavljali su i iznosi koji su isplaćivani na ime konsultantskih usluga, po kom osnovu je u poslednjih 10 godina isplaćeno 1.121.051,12 eura. Posebno je interesantno da je navedeni iznos isplaćen uglavnom advokatskim kancelarijama za zastupanje u sporovima koji su svi do jednog izgubljeni, a što je Planaže koštalo dodatnih 1.947.056.22 eura za sudske troškove.

Stambeni krediti

Stambeni krediti su uglavnom dijeljeni bespovratno, odnosno Odlukom o dodjeli kredita za rješavanje stambenih potreba. Dodjeljivani su gotovo kompletnom rukovodećem kadru, a iznosi su u rasponu od 30.000,00 eura do 299.000,00 eura. Maksimalan iznos kredita dodijeljen je Verici Maraš 12.05.2010.godine, kojoj je i prethodno 12.08.2008.godine dodijeljen kredit u za sada nepoznatom iznosu, a na osnovu kojeg je 20.10.2009.godine isplaćen prvi dio u iznosu od 30.000,00 eura.

 

Sponzorstva

Sredstva koja su izdvajana za sponzorstva u periodu od 2009. do 2021.godine dostužu 2.500.755,94 eura. Jedno od spornih sponzorstava je donacija koja se svake godine dodjeljuje u različitim iznosima, od 2.500,00 eura do 10.000,00 eura, NVO “Sibila” kojoj je ukupno isplaćeno 38.000,00 eura. Pretragom sajta navedene NVO utrvđeno je da je ista osnovana u cilju organizovanja festivala, ali da nikada nije imala nikakvih aktivnosti, pa su im sredstva dodijeljena za održavanje festivala svake godine od kojih ni jedan nije održan.

Detaljni presjek stanja i rješenja ministar će objaviti na konferenciji za novinare koja će biti zakazana sledeće sedmice.