“logo”/

Ukoliko se usvoji Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Uprava policije će formalno i pravno ponovo ući u okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova i to pod novim nazivom – Generalni direktorat policije.

IZVOR: VIJESTI

To piše u Nacrtu zakona koji je MUP, na čijem je čelu Sergej Sekulović, posljednjeg dana prošle godine, dostavio na javnu raspravu kako bi se sučelila mišljenja struke o ovoj promjeni u najvećem bezbjednosnom aparatu.

Generalnim direktoratom policije rukovodiće direktor, koji za svoj rad odgovara ministru MUP-a, dok će na čelu sektora Generalnog direktorata policije kao i do sada biti pomoćnici koji će raport podnositi šefu policije.

Ostala organizaciona struktura policije neće se promijeniti u odnosu na postojeći sistem, tako da će i dalje funkcionisati odsjeci, centri i odjeljenja, kojima će rukovoditi načelnici, koji će za rad odgovarati pomoćniku direktora po liniji rada i direktoru policije.

“Grupama i jedinicima rukovode šefovi, odnosno komandanti. Stanicama policije rukovode komandiri, koji za svoj rad odgovaraju načelnicima centara i odjeljenja bezbjednosti. Šefovi grupa za svoj rad odgovaraju načelnicima i pomoćnicima direktora po liniji rada, a komandanti jedinica za svoj rad odgovaraju direktoru policije”, piše u Nacrtu zakona.

Policija će kao i ranije, kako je predviđeno, biti operativno nezavisna od MUP-a i drugih organa državne uprave…

Novim predlogom MUP-a umnogome su promijenjeni uslovi za izbor šefa policije kao i pomoćnike, gdje se članom 12. daje velika prednost kandidatima iz pravosuđa, gdje je kriterijum samo da najmanje pet godina obavljaju sudijsku ili tužilačku funkciju.

Taj član u Nacrtu zakona dozvoljava neravnopravnu trku policijskih kadrova u odnosu na kandidate iz pravosuđa, jer da bi postao šef policije kandidatu iz policijskom sistema potrebno je najmanje 10 godina radnog iskustva, od kojih najmanje pet ali na na rukovodećim pozicijama u UP, MUP-u, Ministarstvu odbrane i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Šefa policije, na osnovu javnog konkursa, postavlja ministar uz saglasnost Vlade i mišljenja Skupštine i to na mandat od pet godina. Direktor policije ne može biti član političke partije, niti partijski djelovati i to pet godina prije podnošenja kandidature za ključnu poziciju u policijskoj organizaciji.

Šef policije, kako je to bio slučaj i ranije, dva puta godišnje podnosiće nadležnom radnom tijelu Skupštine izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije – najkasnije 1. juna i 1. decembra.

“Ukoliko nadležno tijelo Skupštine ne prihvati izvještaj, o tome će obavijestiti ministra, koji može pokrenuti proceduru razrješenja direktora policije prije roka na koji je imenovan”, predviđeno je i novim Nacrtom zakona o unutrašnjim poslovima. Direktor policije može imati naviše pet pomoćnika, a na tu poziciju može biti postavljeno lice koje, pored opštih uslova, ima 10 godina radnog iskustva na poslovima od kojih najmanje tri godine na rukovodećim u UP, MUP-u, MO i ANB-u.

I u ovom dijelu se daje prednost kadrovima koji su obavljali sudijsku ili tužilačku funkciju, kojima će na konkursu biti potrebno samo tri godine da su proveli u pravosuđu, ali ne i pod uslovom da su bili na rukovodećim pozicijama.

Prema dosadašnjem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije – direktor policije je imao čak 8 pomoćnika. Ukoliko se usvoji predlog, to će najvjerovatnije značiti da će se ugasiti Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i Sektor za sprečavanje pranja novca i korupcije. Vjerovatno u novoj sistematizaciji više neća biti organizovano ni Specijalno policijsko odjeljenje na način kao što je to bilo u proteklih pet godina.

Novina je i da ukoliko se šef policije iz nekog razloga smijeni prije kraja mandata njega najviše do pola godine može zamijeniti bilo koji starješina iz sistema, dok je do sada bio slučaj da ga mijenja samo neko od pomoćnika… Nacrtom je predviđeno i da se osnuje i počasna garda, gdje će odlukom ministra biti određen broj policijskih službenika koji će učestvovati na svečanostima, ceremonijama i prijemima…

Novina u Nacrtu biće i ocjenjivanje rada policijskih službenika, koji će se raditi jednom godišnje. Ocjenu rada daće neposredni rukovodilac, a uz prethodnu saglasnost svojih rukovodilaca, a o tome je dužan da upozna potčinjenog i da mu omogući da se izjasni.

“Ocjena rada policijskog službenika upisuje se u odgovarajuću evidenciju. Policijskom službeniku čiji je rad dva puta uzastopno ocijenjen ‘ne zadovoljava’ prestaje radni odnos. Ocjena rada iz stava 1 ovog člana uzima se u obzir prilikom upućivanja na programe obrazovanja, obuka i posebnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, upućivanja na rad u inostranstvo i napredovanja u neposredno više policijsko zvanje”, piše u Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima.

Predviđeno je i ocjenjivanje šefa policije i pomoćnika i to će se raditi dva puta godišnje. Ocjenjivanje rukovodećeg kadra obavlja ministar, koji je dužan da ih o rezultatima izvijesti. Ukoliko šef policije dva puta uzastopno bude ocijenjen “ne zadovoljava”, ministar na osnovu izvršnog rješenja podnosi Vladi predlog za prestanak mandata…