“logo”/

Na osnovu Vladine Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, objavljene u Službenom listu 5. januara, smjenjeni su direktori Poreske uprave Miomir M. Mugoša, Uprave carina Vladan Joković, Uprave za imovinu Blažo Šaranović, Uprave za nekretnine Dragan Kovačević i Uprave igara na sreću Milena Savović Baptista

U Uredbi se navodi da je mandat prestao “i licima koja vrše poslove visokog rukovodnog kadra u ovim organima”.

Na osnovu Uredbe Poreska uprava i Uprava igara na sreću spojiće se u Upravu prihoda, a uprave za nekretnine i imovinu u Upravu za katastar i državnu imovinu.

Uprava prihoda i Uprava za katastar i državnu imovinu počeće sa radom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama uredve o organizaciji i načinu rada državne uprave.

“Uprava prihoda vrši poslove koji se odnose na: registraciju poreskih obveznika i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje pojedinačnih poreskih obaveza za sva fizička i pravna lica; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; razvijanje jedinstvenog poreskog informacionog sistema u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za informaciono društvo; vođenje poreskog knjigovodstva; primjenu međunarodnih konvencija i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja; vođenje centralnog registra obveznika i osiguranika; vođenje registra privrednih subjekata za potrebe oporezivanja; prijem i obradu finansijskih iskaza pravnih lica; prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika; prijem i obradu izvještaja o plaćenom porezu o odbitku; vođenje evidencije o prihodima pravnih i fizičkih lica; obezbjeđenje podataka za fondove socijalnog osiguranja na osnovu kojih obveznici ostvaruju svoja prava iz socijalnog osiguranja”.

Kako se navodi u Uredbi, Uprava prihoda vrši poslove koji se odnose i na: odlučivanje o svojstvu neke igre, kao igre na sreću; pripremanje stručne osnove za izradu propisa u oblasti igara na sreću; davanje saglasnosti na pravila igara na sreću; vođenje registra priređivača igara na sreću; učestvovanje u komisijama za izvlačenje i pronalaženje dobitaka u lutrijskim igrama na sreću; vršenje kontrole osnovnog kapitala i depozita kod priređivača igara na sreću po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca; izdavanje odobrenja za držanje riziko-depozita za osiguranje isplata dobitaka kod posebnih igara na sreću; razmatranje ponuda dospjelih na konkurs za dodjelu koncesije za priređivanje igara na sreću, u skladu sa postupkom davanja koncesije i obavljanje ostalih stručnih poslova u vezi sa davanjem koncesije; pripremanje predloga za oduzimanje koncesije; vršenje procjene vrijednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama; predlaganje akata o ostalim uslovima koje igračnica mora da ispuni; određivanje jedinstvenog finansijskog softvera za klađenje; izdavanje odobrenja za promjenu lokacije automat-kluba, odnosno kladionice ili uplatnog mjesta; izdavanje naljepnica za automate i stolove; izdavanje saglasnosti i vršenje kontrole priređivanja nagradnih igara u robi i uslugama; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost”.