“logo”/

IZVOR: Dan

Upravni sud je poništio odluku Sudskog savjetu o izboru za kandidate za deset sudija osnovnih sudova od 12. jula prošle godine. Presuda je donesena po tužbi kandidata za sudiju Ivana Vukićevića, kojom je tražio da se poništi odluka Sudskog savjeta, na čijem čelu je Vesna Simović Zvicer, o izboru deset sudija osnovnih sudova, zbog, kako je naveo, povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

Presudom su utvrđene povrede procedure prilikom pregledanja i bodovanja testova od svih članova tročlane Komisije za testiranje (Vesna Medenica, Vesna Simović Zvicer i Rada Kovačević), izostanak obrazloženja u predlozima ocjena ove komisije povodom nejednakog bodovanja testova određenih kandidata, kršenja procedure prilikom obavljanja intervjua i nedostatka zapisnika o sadržini intervjua, kao i transkripta intervjua sa sjednice Sudskog savjeta, te obavezu izuzimanja predsjednice Vrhovnog suda, Vesne Medenice iz postupka izbora u odnosu na kandidata Nedu Vukoslavčević, koja je kćerka njene kume Stojanke Radović.

– Osnovano se tužbom ukazuje da je u konkretnom slučaju povrijeđena procedura normirana citiranim članom 55,stav 3 Poslovnika s obzirom na to da je svaki član komisije bio obavezan da pregleda test i isti boduje u skladu sa kriterijumima iz stava 1 ove odredbe. Iz spisa predmeta, međutim, proizilazi da je obrazac za ocjenjivanje testova iz krivične i građanske materije sa sažetim obrazloženjem ocjene po zadatim kriterijumima sačinjen samo od strane članova komisije Vesne Medenice, za pisani test iz krivične materije i Rade Kovačević za pisani test iz građanske materije, dok su se ostali članovi komisije samo potpisali ispod potpisa navedenih lica. Kod iznijetog ostaje nejasno da li ovakav obrazac predstavlja ocjenu jednog ili svih članova komisije. Pored toga, obrazloženje odluke kojom se utvrđuje predlog ocjena iz građanske i krivične oblasti, koju je donijela komisija za testiranje na sjednici 5. jula 2019. godine ne sadrži bliže razloge za način formiranja ocjene po kriterijumima, obrazloženje razloga za odluku iz krivične oblasti zbog čega sud nije mogao otkloniti prigovore tužioca u pravcu nejednakog postupanja u odnosu na kandidate čiji su testovi rađeni po šiframa „34A512” i „B51234” a koji testovi imaju nedostatke na koje je odlukom ukazano samo tužiocu, navodi se, između ostalog u presudi Upravnog suda.

Dalje se precizira da se po nalaženju suda osnovano tužbom ukazuje da je odluka o izboru nezakonita i iz razloga kršenja procedura prilikom objavljivanja intervjua kandidata za sudije.

– U konkretnom slučaju, sadržina zapisnika sa devete sjednice Sudskog savjeta od 8. i 12. jula prošle godine na kojoj je sproveden intervju sa kandidatima koji su ostvarili više od 60 bodova na pisanom testiranju, između ostalog, i sa tužiocem, ne daje dovoljno elemenata za tvrdnju tuženog da su kandidatima postavljana ista pitanja što je normirano impertivnom odredbom člana 57, stav šest Poslovnika koji je važio za sprovođenje intervjua. Sam zapisnik ne daje podatke o sadržaju intervjua, postavljenim pitanjima i odgovorima kandidata, niti tuženi posjeduje transkript tonskog snimanja sjednice, iako je u godišnjem izvještaju o stanju u sudstvu i radu Sudskog savjeta za 2019., naglašeno da je za pojedine sjednice, posebno one na kojima se se sprovodi intervju sa prijavljenim kandidatima za sudijska mjesta, sačinjen transkript tonskog snimanja sa sjednica koji je postao sastavni dio zapisnika. Stoji činjenica, a šta je ukazalo zainteresovano lice u odgovoru na tužbu Tijana Badnjar da ne postoji zakonska obaveza audiovizeulnog snimanja sjednica koja je data kao mogućnost, ali to ne abolira tuženog da zapisnički konstatuje tok intervjua. Uostalom, tuženi nije sporio navode tužbe u nevedenom dijelu niti dokaze koje je koje je tužilac priložio uz tužbu i na raspravi pred sudom, koji su tuženom blagovremeno dostavljeni na izjašnjenje.

Polazeći od pravnih standarda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, da sudovi moraju nadahnjivati u javnosti, u demokratskom društvu, povjerenje i da svaki sudija kod kojeg postoji razlog za sumnju u pristrasnost se mora izuzeti, ovaj sud nalazi da se osnovano navodima tužbe prigovara u odnosu na razloge za izuzeće člana Sudskog savjeta Vesne Medenice u odnosu na kandidata Nedu Vukoslavčević – piše u presudi Upravnog suda.

Ivan Vukićević je u izjavi za „Dan” kazao da je presuda Upravnog suda važan iskorak u vladavini prava koji šalje jasnu poruku da više u Crnoj Gori nije prihvatljivo podrivanje objektivnog, zakonitog i transparentnog izbora sudija od strane članova Sudskog savjeta.

– Sud se uvjerio u osnovanost mojih tužbenih tvrdnji i jasno konstatovao čitav niz povreda propisane procedure i neprofesionalno postupanje članova Sudskog savjeta prilikom izbora deset kandidata za sudije osnovnih sudova u postupku iz 2019. godine, a na koje je djelimično ukazala i Evropska komisija u svom prošlogodišnjem izvještaju, kao i civilni sektor koji je pratio taj izborni postupak. Međutim, želim da istaknem da je krajnje zabrinjavajuće što su upravo članovi Sudskog savjeta, kao lica koja bi po zakonu morala biti visokih moralnih i profesionalnih kvaliteta, a time i uzor mladim pravnicima, potpuno ignorisali obavezu zakonitog i objektivnog postupanja, što je, uprkos konkurenciji u vidu velikog broja kvalitetnih kandidata, rezultiralo nezakonitim izborom pretežno onih lica koja su sa njima u bliskim odnosima, kao i sa nosiocima najviših pravosudnih funkcija u državi – izjavio je Vukićević.

Vukićević dodaje da zakonit i transparentan izbor sudija predstavlja prvu garanciju nezavisnosti sudija koju je Sudski savjet po Ustavu dužan da obezbijedi, a ne da, kao u konkretnom slučaju, drastično krši propisanu proceduru i vrši svoja ovlašćenja suprotno cilju zbog kojeg mu je ono dato.

– Smatram da su članovi Sudskog savjeta, koji su donijeli odluku koja je sada poništena, i te kako bili svjesni svog nezakonitog i neprofesionalnog postupanja, prvenstveno na štetu javnog interesa, a koje je i utvrđeno od Upravnog suda. Apsolutno ostajem pri stavu da Crna Gora ne može ići naprijed dok se stanje u Sudskom savjetu ne promijeni. Zbog toga javnost s pravom očekuje od članova Sudskog savjeta i njegove predsjednice da podnesu ostavke, jer bi tako postupilo svako odgovorno i moralno lice – ocijenio je Vukićević.

2 KOMENTARA

  1. Bravo mladiću, da podnesu ostavke u Sudskom savjetu.Prvo ona Vesna Zvicer, koja je samouvjereno i nadmeno prosipala znanje gostujuci na televizijama, a u stvari bila prva u nizu koja je sprovodila nepravdu nad onima koji nisu u srodstvu sa vrhom.Sada priča i ukazuje na greške ostalih, ali ne i njene.Narod ne zaboravlja.

Comments are closed.